GeoReporty

Aplikace slouží ke generování uživatelských georeportů na základě zadaných vstupních parametrů. Vygenerovaný georeport je uživateli po zpracování doručen na zadanou emailovou adresu.

An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙